Beleidsplan 2015 - 2020 - Stichting Mme Donatilla

Ga naar de inhoud

Beleidsplan 2015 - 2020

BELEIDSPLAN STICHTING MME DONATILLA 2015 - 2020
 
 
Inleiding

 
Rwanda beleeft een tijd van economische groei. Toch hebben veel inwoners van dit ‘land van duizend heuvels’ te kampen met grote problemen om te overleven. De hulporganisatie Action Nord-Sud Rwanda heeft daarom projecten opgezet om de ergste nood te lenigen. De Stichting Mme Donatilla heeft de afgelopen jaren een aantal projecten van Action Nord-Sud ondersteund.

 
Het bijzondere van deze, veelal kleinschalige, projecten was dat met vrij geringe middelen al een blijvend positief effect werd bereikt.
 


 
Doel
 
De stichting heeft tot doel:
 
     
  • het ondersteunen van de door ANS Rwanda - Action Nord-sud Rwanda voorgestelde projecten, zowel in financieel als praktisch opzicht, zulks in de meest ruime zin;
  •  
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, het aantrekken van subsidies bij de daartoe geëigende instellingen het onderhouden van contacten met plaatselijke autoriteiten en liefdadigheidsinstellingen.
 
De stichting heeft geen winstoogmerk.
 
Het eventuele liquidatiesaldo zal gaan naar de voornoemde doelen.

 
 
Missie
 
De stichting heeft als missie het verbeteren van de kansen van de kinderen in Rwanda in de breedste zin.
 

 
Werkzaamheden
 
De werkzaamheden van de stichting zijn het generen van fondsen en andere financiële middelen om die in te zetten ten behoeve van de projecten voor onze missie in Rwanda.
 
De vrijwilligers van Stichting Mme Donatilla zijn enthousiast en hebben allemaal hun persoonlijke reden om zich, via informatieverstrekking en fondsenwerving, in te zetten voor de kinderen van Rwanda. De Stichting Mme. Donatilla onderhoudt direct contact met de NGO Action Nord-Sud in Rwanda. De stichting is gevestigd in de Westerbork.
 

 
Geldmiddelen
 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 
·         donaties;
 
·         subsidies en sponsorgelden;
 
·         verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 
·         de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
 
·         overige baten.
 
 
Onderstaand zijn een aantal van de meest voor de hand liggende langere termijn aandachtsgebieden, deze lijst is zeker niet compleet en dient vooral ter illustratie.
 
·         Organiseren van een bijeenkomst, bv. een bijeenkomst met andere organisaties die zich op Rwanda en/of Afrika richten, of op een soortgelijke manier kleinschalig bezig zijn
 
·         Scholing, dan wel optreden op bijeenkomsten over project hulp Rwanda / kansarme kinderen, want educatie en voorlichting op steeds meer manieren en gebieden zullen speerpunten voor de langere termijn blijven;
 
·         Uitgebreidere acties, met wellicht meerdere organisaties, groter bereik met inzet van meerdere media wellicht;
 
·         Verdere uitbouw van de subsidie ondersteuning;
 
·         Samenwerking met andere hulporganisaties;
 
·         Bezoeken van de projecten in Rwanda tbv verdere uitbouw, waarbij ook meerdere Rwandese partners kunnen worden gezocht.

 
 
Beleid op langere termijn (2015 – 2020)
 
Het feit dat Stichting “Mme. Donatilla” zich richt op ondersteuning van kansarme kinderen voor een minimale periode van 5 jaar, geeft aan waarom het belang ondersteuning op langere termijn een belangrijke plek in onze activiteiten in neemt. Die gerichtheid op de continuïteit van onze ondersteuning dient ook in de lange termijn beleidsaandachtspunten naar voren te komen. We willen toegroeien naar een moderne, goed gestructureerde organisatie, die met behulp van meerdere multimediale middelen een zo groot mogelijk aantal donateurs aanspreekt, en daarnaast veel aandacht aan voorlichting besteedt.
 

 
Speerpunt 2015 – 2020:
 
Het speerpunt in de periode 2015 – 2020 zal zijn:
 
·         De aankoop van een stuk grond ten behoeve van de bouw van een basisschool.
 
·         De realisatie van deze basisschool (door A.N.S. te bepalen).
 
·         Het zorgen voor voldoende financiële middelen voor deze school, zodat continuïteit gewaarborgd is.

                                                           

Terug naar de inhoud